ब्रीज कोर्स अभ्यासक्रम डाऊनलोड करा | सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत

०६ ऑगस्ट २०२१

ब्रीज कोर्स अभ्यासक्रम डाऊनलोड करा | सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)

 


सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)

Subject : Marathi

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload Download

Subject : English

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडTest 1Test 2
1.इयत्ता २ रीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
2.इयत्ता ३ रीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
3.इयत्ता ४ थीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
4.इयत्ता ५ वीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
5.इयत्ता ६ वीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
6.इयत्ता ७ वीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
7.इयत्ता ८ वीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
8.इयत्ता ९ वीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download
9.इयत्ता १० वीDownload DownloadTest 1 DownloadTest 2 Download

Subject : Maths

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload Download

Subject : Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ३ रीDownload Download
2.इयत्ता ४ थीDownload Download
3.इयत्ता ५ वीDownload Download
4.इयत्ता ६ वीDownload Download
5.इयत्ता ७ वीDownload Download
6.इयत्ता ८ वीDownload Download
7.इयत्ता ९ वीDownload Download
8.इयत्ता १० वीDownload Download
---

Subject : Social Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ३ रीDownload Download
2.इयत्ता ४ थीDownload Download
3.इयत्ता ५ वीDownload Download
4.इयत्ता ६ वीDownload Download
5.इयत्ता ७ वीDownload Download
6.इयत्ता ८ वीDownload Download
7.इयत्ता ९ वीDownload Download
8.इयत्ता १० वीDownload Download
---

Subject : Marathi Second Language

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload Download

Medium : English

Subject : Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ३ रीDownload Download
2.इयत्ता ४ थीDownload Download
3.इयत्ता ५ वीDownload Download
4.इयत्ता ६ वीDownload Download
5.इयत्ता ७ वीDownload Download
6.इयत्ता ८ वीDownload Download
7.इयत्ता ९ वीDownload Download
8.इयत्ता १० वी : भाग १Download Download
9.इयत्ता १० वी : भाग २Download Download

Subject : Maths

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload Download

Subject : English (Higher Level)

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload Download

Hindi

Subject : Hindi Language

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ६ वीDownload Download
2.इयत्ता ७ वीDownload Download
2.इयत्ता ८ वीDownload Download
3.इयत्ता ९ वीDownload Download
4.इयत्ता १० वीDownload Download

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download

Medium : Urdu

Subject : Urdu Language

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload DownloadSubject : Social Science


अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ३ रीDownload Download
2.इयत्ता ४ थीDownload Download
3.इयत्ता ५ वीDownload Download
4.इयत्ता ६ वीDownload Download
5.इयत्ता ७ वीDownload Download
6.इयत्ता ८ वीDownload Download
7.इयत्ता ९ वीDownload Download
8.इयत्ता १० वीDownload Download
---

Subject : Maths

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता २ रीDownload Download
2.इयत्ता ३ रीDownload Download
3.इयत्ता ४ थीDownload Download
4.इयत्ता ५ वीDownload Download
5.इयत्ता ६ वीDownload Download
6.इयत्ता ७ वीDownload Download
7.इयत्ता ८ वीDownload Download
8.इयत्ता ९ वीDownload Download
9.इयत्ता १० वीDownload Download

Subject : Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ३ रीDownload Download
2.इयत्ता ४ थीDownload Download
3.इयत्ता ५ थीDownload Download
4.इयत्ता ६ वीDownload Download
5.इयत्ता ७ वीDownload Download
6.इयत्ता ८ वीDownload Download
7.इयत्ता ९ वीDownload Download
8.इयत्ता १० वीDownload Download

Subject : Marathi Composite

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ४ थीDownload Download
2.इयत्ता ५ वीDownload Download
3.इयत्ता ६ वीDownload Download
4.इयत्ता ८ वीDownload Download
5.इयत्ता ९ वीDownload Download
6.इयत्ता १० वीDownload Download

Subject : Hindi Composite

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ९ वीDownload Download
2.इयत्ता १० वीDownload Download
---

Subject : Arabic Composite

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता ९ वीDownload Download
2.इयत्ता १० वीDownload Download