कोणत्या आहेत १४ विद्या आणि ६४ कला - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत


०२ मे २०२१

कोणत्या आहेत १४ विद्या आणि ६४ कला

कोणत्या आहेत  १४ विद्या आणि ६४ कला 

फेसबुक लिंक http://bit.ly/3t8V65d
१४ विद्या आणि ६४ कलांमध्ये गणेश ही देवता पारंगत असल्यानेच तिला ‘गुणेश’ अशीही सार्थ संज्ञा आहे.
माणसाने पुरातनकाळी ज्या चौसष्ट कलांमध्ये पारंगत असणे अपेक्षित होते त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे.
१४ विद्या आणि ६४ कला याबद्द्ल अनेकांच्या मनात उत्सुकता असते. त्या १४ विद्या आणि ६४ कलांची ही ओळख करून घेऊया.

        चौदा विद्या Ⓜ
यामध्ये चार वेद + सहा वेदांगे + न्याय, मीमांसा, पुराणे व धर्मशास्त्र अश्या एकूण चौदा विद्या येतात.
वेद
:
१. ऋग्वेद
२. यजुर्वेद
३. सामवेद
४. अथर्ववेद
     सहा वेदांगे 
१. व्याकरण- भाषेतील शब्दांच्या व्यवहाराचे शास्त्र.
२. ज्योतिष- ग्रहगती तथा सामुद्रिक जाणण्याची विद्या.
३. निरुक्त- वेदांतील कठीण शब्दांचे अर्थ सांगणारे शास्त्र.
४. कल्प- धार्मिक विधी- व्रतांचे वर्णन करणारे शास्त्र.
५. छंद- शब्दांची गानयोग्य रचना व काव्यवृत्ताचे ज्ञान.
६. शिक्षा- शिक्षण, अध्यापन व अध्ययन.
यापुढील चार विद्या
१. न्याय,
२. मीमांसा,
3. पुराणे
4. धर्मशास्त्र.

कोणत्या आहेत  १४ विद्या आणि ६४ कला ,Which are 14 sciences and 64 arts

      Ⓜ  चौसष्ट कला Ⓜ
१. पानक रस तथा रागासव योजना - मदिरा व पेय तयार करणे.
२. धातुवद- कच्ची धातू पक्की व मिश्रधातू वेगळी करणे.
३. दुर्वाच योग- कठीण शब्दांचा अर्थ लावणे.
४. आकर ज्ञान - खाणींविषयी अंतर्गत सखोल ज्ञान असणे.
५. वृक्षायुर्वेद योग- उपवन, कुंज, वाटिका, उद्यान बनविणे.
६. पट्टिका वेत्रवाणकल्प- नवार, सुंभ, वेत इत्यादींनी खाट विणणे.
७. वैनायिकी विद्याज्ञान- शिष्टाचार व विनय यांचे ज्ञान असणे.
८. व्यायामिकी विद्याज्ञान- व्यायामाचे शास्त्रोक्त ज्ञान असणे.
९. वैजापिकी विद्याज्ञान- दुसऱ्यावर विजय मिळविणे.
१०. शुकसारिका प्रलापन- पक्ष्यांची बोली जाणणे.
११. अभिधान कोष छंदोज्ञान- शब्द व छंद यांचे ज्ञान असणे.
१२. वास्तुविद्या- महाल, भवन, राजवाडे, सदन बांधणे.
१३. बालक्रीडाकर्म- लहान मुलांचे मनोरंजन करणे.
१४. चित्रशब्दापूपभक्षविपाक क्रिया- पाकक्रिया, स्वयंपाक करणे.
१५. पुस्तकवाचन- काव्यगद्यादी पुस्तके व ग्रंथ वाचणे.
१६. आकर्षण क्रीडा- दुसऱ्याला आकर्षित करणे.
१७. कौचुमार योग- कुरुप व्यक्तीला लावण्यसंपन्न बनविणे.
१८. हस्तलाघव- हस्तकौशल्य तथा हातांनी कलेची कामे करणे.
१९. प्रहेलिका - कोटी, उखाणे वा काव्यातून प्रश्न विचारणे.
२०. प्रतिमाला - अंत्याक्षराची योग्यता ठेवणे.
२१. काव्यसमस्यापूर्ती - अर्धे काव्य पूर्ण करणे.
२२. भाषाज्ञान - देशी-विदेशी बोलींचे ज्ञान असणे.
२३. चित्रयोग - चित्रे काढून रंगविणे.
२४. कायाकल्प - वृद्ध व्यक्तीला तरुण करणे.
२५. माल्यग्रंथ विकल्प - वस्त्रप्रावरणांची योग्य निवड करणे.Ⓜ
२६. गंधयुक्ती - सुवासिक गंध वा लेप यांची निर्मिती करणे.
२७. यंत्रमातृका - विविध यंत्रांची निर्मिती करणे.
२८. अत्तर विकल्प - फुलांपासून अर्क वा अत्तर बनविणे.
२९. संपाठय़ - दुसऱ्याचे बोलणे ऐकून जसेच्या तसे म्हणणे.
३०. धारण मातृका - स्मरणशक्ती वृद्धिंगत करणे. 
३१. छलीक योग- चलाखी करून हातोहात फसविणे.
३२. वस्त्रगोपन- फाटकी वस्त्रे शिवणे.
३३. मणिभूमिका - भूमीवर मण्यांची रचना करणे.
३४. द्यूतक्रीडा - जुगार खेळणे.
३५. पुष्पशकटिका निमित्त ज्ञान - प्राकृतिक लक्षणाद्वारे भविष्य सांगणे.
३६. माल्यग्रथन - वेण्या, पुष्पमाला, हार, गजरे बनविणे.
३७. मणिरागज्ञान - रंगावरून रत्नांची पारख करणे वा ओळखणे.
३८. मेषकुक्कुटलावक - युद्धविधी- बोकड, कोंबडा इ.च्या झुंजी लावणे.
३९. विशेषकच्छेद ज्ञान - कपाळावर लावायच्या तिलकांचे साचे करणे.
४०. क्रिया विकल्प - वस्तूच्या क्रियेचा प्रभाव उलटविणे.
४१. मानसी काव्यक्रिया - शीघ्र कवित्व करणे.
४२. आभूषण भोजन - सोन्या-चांदी वा रत्नामोत्यांनी काया सजवणे.
४३. केशशेखर पीड ज्ञान - मुकुट बनविणे व केसात फुले माळणे.
४४. नृत्यज्ञान - नाचाविषयीचे शास्त्रोक्त सखोल ज्ञान असणे
४५. गीतज्ञान - गायनाचे शास्त्रीय सखोल ज्ञान असणे.
४६. तंडुल कुसुमावली विकार - तांदूळ व फुलांची रांगोळी काढणे.
४७. केशमार्जन कौशल्य - मस्तकाला तेलाने मालीश करणे.
४८. उत्सादन क्रिया - अंगाला तेलाने मर्दन करणे.
४९. कर्णपत्र भंग - पानाफुलांपासून कर्णफुले बनविणे.
५०. नेपथ्य योग - ऋतुकालानुसार वस्त्रालंकाराची निवड करणे.
५१. उदकघात - जलविहार करणे. रंगीत पाण्याच्या पिचकारी करणे.
५२. उदकवाद्य - जलतरंग वाजविणे.
५३. शयनरचना - मंचक, शय्या व मंदिर सजविणे.
५४. चित्रकला - नक्षी वेलवुट्टी व चित्रे काढणे. 
५५. पुष्पास्तरण - फुलांची कलात्मक शय्या करणे.
५६. नाटय़अख्यायिका दर्शन - नाटकांत अभिनय करणे.
५७. दशनवसनांगरात - दात, वस्त्रे, काया रंगविणे वा सजविणे.
५८. तुर्ककर्म - चरखा व टकळीने सूत काढणे.
५९. इंद्रजाल - गारुडविद्या व जादूटोणा यांचे ज्ञान असणे.
६०. तक्षणकर्म - लाकडावर कोरीव काम करणे.
६१. अक्षर मुष्टिका कथन - करपल्लवीद्वारे संभाषण करणे.
६२. सूत्र तथा सूचीकर्म - वस्त्राला रफू करणे.
६३. म्लेंछीतकला विकल्प - परकीय भाषा ठाऊक असणे.
६४. रत्न रोप्य परिक्षा- धातू व रत्न  ची पारख करणे.
_________________________
माहिती सेवा गृप पेठवड़गाव
,9890875498
_________________________
========================================
Which are 14 sciences and 64 arts


Since Ganesha is well versed in 14 sciences and 64 arts, she is also known as 'Gunesh'.
The following is a list of the sixty-four arts that man was expected to master in ancient times.
Many are curious about 14 sciences and 64 arts. Let's get acquainted with those 14 sciences and 64 arts.
    
It contains four Vedas + six Vedanges + Nyaya, Mimamsa, Purana and Dharmashastra.
Vedas:
1. Rig Veda
2. Yajurveda
3. Samaveda
4. Atharva Veda
     Ⓜ Saha Vedange Ⓜ
1. Grammar- The science of dealing with words in a language.
2. Astrology - the science of planetary motion and oceanography.
3. Nirukta- The scriptures that explain the meaning of difficult words in the Vedas.
4. Kalpa- religious rituals- scriptures describing vratas.
5. Hobby- Knowledge of lyrical composition of words and poetry.
6. Education - Teaching, teaching and learning.
The next four lore
1. Justice,
2. Mimamsa,
3. Old
4. Theology.

 sixty four arts
1. Panak Ras and Ragasav Yojana - Preparation of liquor and beverages.
2. Metallurgy- Separation of crude metal and alloys.
3. Durvach Yoga- Interpreting difficult words.
4. Shape Knowledge - Having in-depth knowledge about mines.
5. Vrikshayurveda Yoga- Making upavan, kunj, vatika, garden.
6. Pattika Vetravanakalpa- Weaving the bed with Nawar, Sumbh, Vet etc.
7. Knowledge of Vainaiki - Knowledge of manners and modesty.
8. Exercise Science- To have scientific knowledge of exercise.
9. Vaijapiki Vidyagyan- Conquering another.
10. Shuksarika Pralapan- Knowing the dialect of birds.
11. Vocabulary Prosody - Knowledge of words and rhymes.
12. Architecture - Construction of palaces, buildings, palaces, houses.
13. Children's Sports- Entertaining children.
14. चित्रशब्दापूपभक्षविपाक क्रिया- cooking, cooking.
15. Book reading- reading poetry books and texts.
16. Attraction Sports- Attracting another.
17. Kauchumar Yoga - To make an ugly person beautiful.
18. Handicrafts - Performing handicrafts and handicrafts.
19. Puzzles - asking questions through rhymes, riddles or poetry.
20. To the image - to keep the aptitude.
21. Poetic Problem Solving - Completing half a poem.
22. Linguistics - Knowledge of native and foreign dialects.
23. Chitrayoga - drawing and painting.
24. Rejuvenation - rejuvenating the elderly.
25. Malyagranth option - to make the right choice of clothing.Ⓜ
26. Fragrance - To create a fragrant scent or coating.
27. Yantramatrika - To make various machines.
28. Fragrance Options - Making extracts or perfumes from flowers.
29. Sampathaya - Listening to others and saying the same thing.
30. Dharan Matrika - To enhance memory.  31. Tricky Yoga- Cheating by trickery.
32. Clothing - sewing torn clothes.
33. Bead Role - Forming beads on the ground.
34. Gambling - Gambling.
35. Knowledge for the occasion of Puspashaktika - fortune telling through natural signs.
36. Wreaths - making wreaths, garlands, necklaces, garlands.
37. Maniragjnana - Identifying gems by color.
38. Aries - Warfare - Breeding of goats, roosters, etc.
39. Special paragraph knowledge - to make tilak molds to be applied on the forehead.
40. Action Options - Reversing the effect of an object's action.
41. Mental Poetry - Quick Poetry.
42. Jewelry Meals - Decorating the body with gold-silver or pearls.
43. Hair Loss Knowledge - Making a crown and putting flowers in the hair.
44. Dance - Having a scientific knowledge of dance
45. Lyric knowledge - having in-depth knowledge of classical singing.
46. Tandul Kusumavali Disorders - Removal of rice and flower rangoli.
47. Hairdressing skills - massaging the scalp with oil.
48. Exfoliation - Massaging the limbs with oil.
49. Tinnitus - To make tinnitus from leafy flowers.
50. Backstage Yoga - Selection of costumes according to the season.
51. Udakghat - to go for a walk. Injecting colored water.
52. Udakavadya - playing the water wave.
53. Bedding - Decorating stage, beds and temples.
54. Painting - Engraving and drawing.
55. Florist - Artistic flower bedding.
56. Natayakhyayika Darshan - Acting in plays.
57. In Dashanavasanangara - dyeing or decorating teeth, clothes, body.
58. Turkkarma - spinning and spinning.
59. Magic - Knowledge of witchcraft and sorcery.
60. Takshankarma - Carving on wood.
61. Akshar Mushtika Kathan - Conversation through Karpallavi.
62. Formulas and catalogs - dyeing clothes.
63. Mlenchitakala option - to know a foreign language.
64. Gem Planting Examination- Examination of metals and gems.
___________________________
mahiti seva Group Pethwadgaon
, 9890875498
___________________________